Värdegrund

Grundläggande värderingar för Hammarby IF och dess medlemmar – antagna av årsmötet den 26 april 2010

Värderingarna i denna handling utgör basen för Hammarby IF:s långsiktiga arbete och utveckling. Den ska vara utgångspunkten för styrelser, kommittéer, ledare, tränare, aktiva och övriga medlemmar som återfinns inom Hammarby IF och dess medlemsföreningar. Förhoppningsvis ska den fylla motsvarande funktion för alla de supportrar som ännu inte valt att bli medlem i någon av våra medlemsföreningar.

Vi är stolta över vår historia och vårdar den
Hammarby IF:s ursprung går tillbaka till den 7 mars 1897, och vissa hävdar till och med till 10 april 1889 då Hammarby Roddförening bildades. De stora resultatmässiga framgångar som vi har haft genom åren inom en lång rad idrottsgrenar, förr och nu, är viktiga för vår identitet. Varje medlemsförenings idrottsverksamhet har sedan sin egen historia och särart.
Hammarby IF har traditionellt haft en tydlig och unik geografisk lokal förankring, ursprungligen på Södermalm i Stockholm och senare även i Stockholms södra förorter.
Söderandan och vi-känslan har byggts upp av lojalitet, kamratskap och sammanhållning. Vi bryr oss om Hammarby IF och varandra.
Vår historia har präglats av en folklig förankring.
Det finns en glädje, en ”glimt i ögat” och en kämpaglöd i våra medlemsföreningars idrottsverksamhet som också återspeglas i vårt starka supporterstöd.
Klubbfärgerna och klubbmärket – grönt och vitt – utgör de främsta symbolerna som förenar oss. Dessa innehas formellt av Hammarby IF, vars främsta uppgift är att på allehanda sätt vårda dessa våra gemensamma symboler och kännetecken.

Våra medlemsföreningar är öppna för alla och kopplar tydliga förväntningar till medlemskapet
Hammarby IF:s medlemsföreningar bedriver öppna idrottsverksamheter utifrån solidaritet, kamratskap och en stark klubbkänsla. Verksamheterna vilar på demokratiska värden, jämställdhet och likabehandling.
De som sympatiserar med och vill förknippas med Hammarby IF bör vara medlemmar i någon av medlemsföreningarna. Alla som vill – oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder – får bli medlemmar och ska beredas tillfälle att delta i verksamheten när så är möjligt. Medlemsföreningarna ska sträva efter en kostnadsnivå som gör att så många som möjligt har råd att både vara medlem och dessutom delta aktivt i verksamheten.
Varje medlem måste ta ansvar för sitt medlemskap, respektera föreningens stadgar och formella beslut som styr verksamheten i medlemsföreningarna och vara ett gott föredöme främst för sig själv och för andra medlemmar, men även för andra såsom en god representant för Hammarbyfamiljen. De som genom sina uppträdanden på olika sätt skadar sin förening ska inte vara medlemmar.
Hammarby IF:s medlemsföreningar har ett stort ansvar för att ta hand om sina medlemmar, och bland annat genom informationsinsatser engagera dem aktivt i verksamheten, i syfte att bland annat rekrytera dem till ett ideellt ledarskap i sina föreningar.
Vi ska uppmuntra en ”vi-känsla” som ska genomsyra Hammarby IF med dess medlemsföreningar.

Vår barn- och ungdomsverksamhet ska utgöra grunden
I den idrottsverksamhet som medlemsföreningarna bedriver för barn- och ungdomar ska alla vara välkomna.
De idrottsliga aktiviteterna ska bygga på barns och ungdomars fysiska och psykiska mognad. Det innebär att var och en ska tillåtas idrotta på sin egen nivå efter egen förmåga.
Verksamheten ska bedrivas utifrån barns och ungdomars förutsättningar med avsikt att steg för steg införa en seriösare idrottssatsning som följer av en högre ålders- och mognadsnivå . Våra medlemsföreningars ledstjärna ska vara att denna seriösare idrottssatsning ska ha som långsiktigt mål att fostra framtidens elitidrottsutövare i föreningen, under förutsättning att detta är individens eget mål. Vår långsiktiga målsättning ska vara att rekrytera våra aktiva elitidrottare från främst de egna ungdomsverksamheterna
En avgörande förutsättning för att kunna bedriva en god verksamhet är att det finns god tillgång på duktiga ledare. Ledarbrist kan innebära att medlemsföreningarna inte alltid kan erbjuda alla som vill vara med en möjlighet att delta aktivt. En stor utmaning för medlemsföreningarna är att engagera fler föräldrar, andra familjemedlemmar, tidigare aktiva och andra i verksamheten för ledarskap, med erbjudanden om adekvat utbildning för detta.
En avgörande förutsättning för det är att föreningarna har tillräcklig tillgång till nödvändiga idrottslokaler och anläggningar för sin verksamhet. Den stora bristen på hallar och andra arenor i Stockholm är dock en starkt begränsande faktor för verksamheten i många av våra medlemsföreningar, vilket kan innebära att inte alla kan delta i den idrottsliga verksamheten, just när man vill.

Elitsatsningen är vårt ansikte utåt
Inom Hammarby-familjen anser vi att det inte föreligger någon motsättning mellan bredd- och elitidrott. Vi anser att de är ömsesidiga förutsättningar för varandra.
Bra och välutbildade tränare och ledare är viktiga beståndsdelar i en elitsatsning.
Hammarby IF och medlemsföreningarna tar starkt avstånd från användning av dopingklassade medel och missbruk av andra droger bland såväl våra aktiva som ledare. I dessa frågor uppmuntras medlemsföreningarna att anta särskilda policies mot bruk av alkohol och andra droger, utifrån de för idrottsrörelsen av Riksidrottsförbundet gemensamt beslutade.

Vi behöver utveckla en mer jämställd verksamhet
Av tradition har Hammarby IF:s verksamhet präglats av en stark manlig dominans, såväl på den aktiva sidan som på ledarsidan, även om förbättringar skett under senare årtionden. Vår förhoppning är att en demokratisk organisation utifrån en jämställd arbetsstil och med konkurrenskraftiga och duktiga idrottsutövare på både herr- och damsidan ska påskynda denna process. Vi måste dock bli bättre på att uppmuntra och skapa goda förutsättningar för att flickor och kvinnor ska kunna göra såväl en elitsatsning som en ledargärning inom ramen för Hammarby IF.
Medlemsföreningarna måste arbeta mer målmedvetet för att få in flera flickor och kvinnor i sin verksamhet. Det måste bli fler kvinnor på styrelse- och andra ledarposter i våra medlemsföreningar liksom fler kvinnliga tränare. Det kräver en fördjupad diskussion och tydliga strategier. Vi måste bli bättre på att både rekrytera och behålla flickor och kvinnor som ledare och tränare i den idrottsliga verksamheten.

Det positiva supporterskapet
Alla hammarbyare förknippar Hammarby IF och dess medlemsföreningar med olika attribut. Ett gemensamt kännetecken för hela Hammarby IF är dess engagerade och många gånger lojala supportrar. Den kraft som finns inom Hammarby IF:s supporterskaror har byggts upp av generationer hammarbyare, är vida omtalad, både inom och utom Sverige, och har kommit till uttryck på olika sätt, exempelvis genom att kraften ansetts utgöra en extra spelare inom lagidrotterna. Alla hammarbyare har därför en viktig uppgift i att värna och utveckla denna positiva kraft.
En förutsättning för detta är att kraften alltid riktas åt rätt håll, i en riktning som syftar till att stärka och lyfta fram det egna lagets eller den egna utövarens prestation.
Under de senaste åren har vi bland en del av Hammarby IF:s medlemsföreningar sett exempel på att kraften missbrukats och riktats åt fel håll. Den kan ha vänts mot motståndarna eller deras supportrar, mot domare eller andra funktionärer samt i värsta fall mot den egna föreningens ledare, spelare, andra aktiva och till och med egna supportrar. Sådant negativt supporterbeteende kan aldrig accepteras inom Hammarby IF och måste, utan användning av eller hot om våld, beivras och motarbetas av var och en som påstår sig värna Hammarby IF:s intressen. Hat, avsky, våld eller hot om våld, förnedring, nedsättande uttryck och liknande, om eller mot vem det än må vara, hör inte hemma inom Hammarby IF. Förekomst av sådana negativa krafter riskerar att på kort tid förstöra det arv som tidigare generationers hammarbyare sedan år 1897 lämnat åt dagens hammarbyare att förvalta.
Vi älskar allas vårt Hammarby, i med och motgång, och respekterar alltid motståndare och alla andra som till äventyrs har en annan uppfattning än vår egen.
Ett utmärkt sätt att bekräfta sitt supporterskap och visa sin sympati för Hammarby IF är att söka medlemskap i en eller flera av Hammarby IF:s medlemsföreningar.
Alla som sympatiserar med Hammarby IF är en del av företeelsen Hammarby IF, och ingen är mer eller mindre värd än någon annan.

1 Denna handling är en vidareutveckling av den tidigare utgivna handlingen ”Hammarby IF – Grundläggande värderingar”, vilken utarbetades av en arbetsgrupp inom Hammarby IF i samarbete med Hammarby IF:s medlemsföreningar.

Viktiga datum