Stadgar för Hammarby Idrottsförening

Klicka här för att öppna stadgarna som PDF.

(ursprungligen stiftad som Hammarby Roddförening den 10 april 1889, namnändrad den 7 mars 1897 till Hammarby Idrottsförening och ombildad vid extra årsmöte den 1 oktober 1998 till en alliansförening från och med den 1 januari 1999).

Ändamål
HIF har till ändamål att främja medlemsföreningarna i deras idrottsliga verksamhet i enlighet med dessa stadgar, dokumentet ”Grundläggande värderingar för Hammarby IF och dess medlemmar” antaget av årsmötet den 26 april 2010, och vid HIF:s Årsmöten demokratiskt fattade beslut.

Hemort
HIF har sin hemort i Stockholms kommun.

I Allmänna bestämmelser

1§ Uppbygnad/medlemskap
HIF är en öppen ideell förening som består av andra ideella föreningar – specialidrottsföreningar – som är medlemmar i något av de till Sveriges Riksidrottsförbund hörande Specialidrottsförbunden (se bilagd vid var tid gällande medlemsförteckning), samt den ideella föreningen Sällskapet Hammarby-Veteranerna.

Nya specialidrottsföreningar kan efter ansökan antas som medlemmar genom beslut av Årsmöte i den ordning som föreskrivs för stadgeändring, om föreningen uppfyller i 11 § uppställda villkor och inte bedriver idrottslig verksamhet inom ramen för ett specialidrottsförbund som medlemsförening i HIF är medlem i.

2§ Uppgift
HIF har till uppgift att vara ett samverkans‑ och serviceor­gan för de i alliansen ingående medlemsföreningarna, exempelvis vad avser medlemsvård, samt att vårda Hammarby IF:s klubbmärke, Gula Villan på Hammarby IP och föreningens historiska arv.

3§ Organisation
HIF:s verksamhet utövas genom följande organ:
Ordinarie Årsmöte, Extra Årsmöte (vilka gemensamt benämns ”Årsmöte” i dessa stadgar), och styrelsen.

4§ Verksamhets- och räkenskapsår, arbetsår
HIF:s verksamhets‑ och räkenskapsår omfattar kalenderår.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Ordinarie Årsmöte till och med Ordinarie Årsmöte det närmast påföljande året.

5§ Stadgetolkning mm.
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar och/eller Normalstadgar för medlemsförening i HIF, eller om fall förekommer, som inte är förutsett i nämnda stadgar, hänskjuts frågan till Årsmöte eller avgörs i brådskande fall av styrelsen.
Talan i tvist där parterna är HIF å ena sidan och medlemsförening eller enskild medlem i sådan förening å andra sidan, får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall avgöras enligt ett av Riksidrottsstyrelsen fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd.

6§ Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar och/eller normalstadgar för medlemsförening i Hammarby IF får, förutom av styrelsen, skriftligen framläggas av medlemsförening.
För ändring av stadgarna nämnda i första stycket krävs beslut av Årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

7§ Upplösning av HIF
För upplösning av HIF krävs beslut härom med minst 2/3 av medlemsföreningarnas totala antalet röster vid två på varandra följande Ordinarie Årsmöten.
I beslut om upplösning skall anges hur eventuella tillgångar skall användas för bestämt idrottsfrämjande ändamål.

8§ Beslut, omröstning
Med undantag för ärende som anges i §§ 6, 7 och 12, avgörs vid omröstning på Årsmöte alla ärenden med enkel majoritet. Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar om något ombud så begär.
Vid omröstning, som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordföranden, om denne är röstberättigad. Är så inte fallet avgör lotten.
Vid val skall vid lika röstetal lotten avgöra.

9§ Adjungering av styrelseledamöter samt tjänstemans valbarhet
Styrelsen äger utse enskild person till adjungerad ledamot av styrelsen. Sådan ledamot har yttrande‑ och förslagsrätt men inte rösträtt. Denne får utses till befattning inom styrelsen.
Anställd hos HIF får inte väljas till ledamot i styrelsen.

10§ Sammansättning av styrelsen mm
HIF och dess medlemsföreningar bör verka för att styrelser, valberedningar och andra föreningsorgan får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.

11§ Medlemsföreningarnas rättigheter och skyldigheter
Medlemsförening har rätt enligt villkor i avtal med HIF att använda namnet Hammarby IF och övriga immateriella rättigheter, såsom HIF:s gemensamma klubbmärke, klubbfärger och övriga för HIF utmärkande signum.
Det åligger medlemsföreningarna särskilt att;

 1. följa dessa stadgar samt innebörden och andemeningen i de av Årsmöte fastställda Normalstadgar­ för medlemsföreningar i HIF, och dokumentet ”Grundläggande värderingar för Hammarby IF och dess medlemmar”, samt övriga av styrelsen och/eller Årsmöte fast­ställda bestämmelser och beslut fattade inom ramen för HIF:s ändamål (för Sällskapet Hammarby-Veteranerna gäller i första hand de egna stadgarna etc);

2. att snarast till HIF meddela beslut om ändringar i sina stadgar och att vidtaga de ändringar i beslutet som HIF kan finna påkallade;

3. erlägga den medlemsavgift som Årsmöte fastställt;

4. i sin verksamhet vårda och bevara den s k Hammarby-andan utvecklad under mer än hundra år i Hammarby IF; samt

5. fortlöpande tillhandahålla HIF nödvändiga uppgifter rörande medlemskap i medlemsföreningarna i den ordning HIF önskar, för att HIF bl a skall kunna fullfölja uppgifterna enligt § 2.

12§ Utträde/uteslutning
Medlemsförening som önskar utträda ur HIF äger göra det efter skriftlig framställan till styrelsen. För det fall vederbörande medlemsförening häftar i skuld till HIF eller till annan medlemsförening, eller är bunden av ett för HIF helt eller delvis gemensamt borgensåtagande eller annat åtagande eller skyldighet av ekonomisk art, upphör medlemskapet tidigast när sådant åtagande upphört, om inte Årsmöte genom beslut fattat i den ordning som krävs för stadgeändring medgett utträde, och villkoren härför, dessförinnan.
Föreligger inte omständigheter enligt föregående stycke upphör medlemskapet vid utgången av innevarande verksamhetsår för HIF, om inte annat beslutats.
Medlemsförening kan genom beslut av Årsmöte fattat i den ordning som krävs för stadgeändring med omedelbar verkan uteslutas ur HIF, om föreningen bryter mot dessa stadgar, ingångna avtal med HIF, eller på annat sätt under­låter att följa beslut som i vederbörlig ordning fattats av Årsmöte eller styrelsen.
Medlemsförening som har utträtt eller uteslutits ur HIF enligt ovan har därigenom frånhänt sig de rättigheter som omnämns i 11 §, inklusive rätten att använda ”Hammarby” i sitt föreningsnamn, med verkan från det att medlemskapet upphör samt kan enligt i samma paragraf omnämnda avtal fortfarande vara underkastade åligganden enligt sådant avtal.

II Årsmöte

13§ Sammansättning, beslutmässighet och yttranderätt
Ordinarie Årsmöte och Extra Årsmöte är HIF:s högsta beslutade organ. Det består av ombud utsedda av medlemsföreningarna.
Varje medlemsförening äger utse ett ombud.
Årsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning, deltar i mötets beslut.
Ombud får endast representera en medlemsförening och skall vara medlem i denna förening.
Yttrande‑ och förslagsrätt på Årsmöte har ‑ förutom ombuden ‑ styrel­sen och revisorerna, samt valberedningen vad avser sitt uppdrag.
Om ledamot av styrelsen tillika är ombud har denne inte rösträtt i ärende om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning och vid val av revisor.

14§ Ordinarie Årsmöte
Ordinarie Årsmöte äger rum årligen före utgången av maj på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse jämte dagordning för Ordinarie Årsmöte sänds till medlemmarna senast tre veckor före mötet på sätt som styrelsen väljer.
Styrelsen skall sända de av revisorerna granskade årsmöteshandlingarna och revisions­berätt­elsen till medlemmarna, liksom eget yttrande över i rätt tid inkomna motioner och egna förslag till Ordinarie Årsmöte, senast en vecka före mötet.

15§ Ärenden vid Ordinarie Årsmöte
Vid Ordinarie Årsmöte skall följande ärende förekomma:

 1. fastställande av röstlängd för mötet;
 2. beslut om mötet har utlysts på rätt sätt;
 3. fastställande av dagordningen;
 4. val av ordförande samt sekreterare för mötet;
 5. val av en person att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt en rösträknare;
 6. behandling av styrelsens verksamhets‑ och förvaltningsberätt­else;
 7. revisorernas berättelse;
 8. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser;
 9. fastställande av medlemsavgift;
 10. behandling av ärenden som av styrelsen har hänskjutits till mötet;
 11. behandling av motioner som senast den 15 april mötesåret skriftligen har inkommit till styrelsen från medlemsförening;
 12. val av ordförande tillika styrelsens ordförande för ett år;
 13. val av fyra styrelseledamöter för två år;
 14. val av en revisor och en revisorssuppleant för ett år;
 15. val av ordförande och två övriga ledamöter av valberedningen. En av de två övriga ledamöterna i valberedningen skall vara ledamot av styrelsen med en återstående mandatperiod om två år; samt
 16. övriga ärenden (ej beslutsärenden).

Fråga av väsentlig ekonomisk natur för HIF eller för enskild medlemsförening får inte avgöras om den inte finns särskilt angiven på dagord­ningen för mötet.
För att vara valbar till uppdrag enligt punkterna 12, 13 och 15 enligt ovan måste medlemskap i medlemsförening innehas.
Ledamot av styrelsen är inte valbar som revisor. Anställdas valbarhet regleras i 9 §.
Årsmöte får på förslag av styrelsen eller ombud utse enskild person till hedersordförande eller hedersledamot i styrelsen. Sådan person har närvaro- och yttranderätt vid styrelsemöten, om inte styrelsen i särskilda fall beslutar annat.

16§ Extra Årsmöte
Styrelsen får kalla till Extra Årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till Extra Årsmöte, när revisor med angivande av skäl så begär, eller när det för angivet syfte begärs av minst 1/5 av medlemsföreningarna. Om styrelsen då inte inom rimlig tid kallar till mötet, får den/de som har begärt mötet kalla till detta.
Kallelse jämte dagordning för Extra Årsmöte översänds senast en vecka före mötet till medlemmarna.
Vid Extra Årsmöte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

17§ Revision och revisorer
HIF:s förvaltning och räkenskaper revideras av en revisorer utsedda av Årsmöte.
Styrelsens räkenskaper och övriga handlingar lämnas till revisor­erna senast fyra veckor före Ordinarie Årsmöte. Handlingarna skall efter verk­ställd revision jämte revisionsberättelsen vara styrelsen tillhanda senast två veckor före Ordinarie Årsmöte.
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räken­skaper, styrelseprotokoll och övriga hand­lingar som revisorerna önskar ta del av närhelst de så begär.

III Styrelse

18§ Sammansättning
Styrelsen ‑ som är HIF:s högsta organ när Årsmöte inte hålls ‑ består av ordförande och åtta övriga ledamöter. Styrelsen utser bland sina ledamöter vice ordförande samt tillsätter de övriga funktio­närer som behövs.

19§ Sammanträden, kallelse, beslutsmässighet
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när styr­elsen har beslutat härom eller på begäran av minst tre ledamöter.
Vid sammanträde skall efter vederbörlig kallelse minst fem ledamöter vara närvarande för att styrelsen skall vara beslutsmässig. För alla beslut krävs att minst fem ledamöter är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom fullmakt. Avvikande mening måste för att vara formellt giltig antecknas i proto­kollet, vilket ska ske på ledamots begäran.
Om ordföranden anser det vara nödvändigt, får brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning (t ex via e-post) eller vid telefonsammanträde.

20§ Överlåtande av beslutanderätt
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till ett verkställande utskott, som utses bland styrelsens leda­möter, till kommitté som har tillsatts för särskild uppgift eller till enskild styrelse­ledamot.
Den/de som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall snarast underrätta styrelsen härom.

21§ Teckning av firma
HIF firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av styrelsen särskilt utsedd person.

22§ Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen särskilt att tillse att stadgarna efterlevs av medlemmarna, att bevara Hammarby-andan, att tillse att dokumentet ”Grundläggande värderingar för Hammarby IF och dess medlemmar” efterlevs, att verkställa av Årsmöte fattade beslut, att planera och leda arbetet, att ansvara för och förvalta föreningens medel samt att förbereda Årsmöte.
Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler, dokument, och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styr­elsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

MEDLEMSFÖRTECKNING 1999 (12 medlemmar)
Hammarby IF:s Bandyförening (4 röster)
Hammarby IF:s Bowlingförening (1 röst)
Hammarby IF:s Boxningförening (1 röst)
Hammarby IF:s Damfotbollförening (1 röst)
Hammarby IF:s Fotbollförening (4 röster)
Hammarby IF:s Friidrottförening (4 röster)
Hammarby IF:s Handbollförening (1 röst)
Hammarby IF:s Innebandyförening (1 röst)
Hammarby IF:s Ishockeyförening (1 röst)
Hammarby IF:s Orienteringsförening (1 röst)
Hammarby IF:s Roddförening (1 röst)
Hammarby IF:s Skidförening (1 röst)

MEDLEMSFÖRTECKNING 2000 + 2001 (15 medlemmar)
Hammarby IF:s Bandyförening (4 röster)
Hammarby IF:s Bowlingförening (1 röst)
Hammarby IF:s Boxningförening (1 röst)
Hammarby IF:s Damfotbollförening (1 röst)
Hammarby IF:s Fotbollförening (4 röster)
Hammarby IF:s Friidrottförening (4 röster)
Hammarby IF:s Goalbollförening (1 röst) (ny medlem)
Hammarby IF:s Golfförening (1 röst) (ny medlem)
Hammarby IF:s Handbollförening (1 röst)
Hammarby IF:s Innebandyförening (1 röst)
Hammarby IF:s Ishockeyförening (1 röst)
Hammarby IF:s Orienteringsförening (1 röst)
Hammarby IF:s Roddförening (1 röst)
Hammarby IF:s Rugbyförening (1 röst) (ny medlem)
Hammarby IF:s Skidförening (1 röst)

MEDLEMSFÖRTECKNING 2002 (16 medlemmar)
Hammarby IF:s Bandyförening (4 röster)
Hammarby IF:s Bouleförening (1 röst) (ny medlem)
Hammarby IF:s Bowlingförening (1 röst)
Hammarby IF:s Boxningförening (1 röst)
Hammarby IF:s Damfotbollförening (1 röst)
Hammarby IF:s Fotbollförening (4 röster)
Hammarby IF:s Friidrottförening (4 röster)
Hammarby IF:s Goalbollförening (1 röst)
Hammarby IF:s Golfförening (1 röst)
Hammarby IF:s Handbollförening (1 röst)
Hammarby IF:s Innebandyförening (1 röst)
Hammarby IF:s Ishockeyförening (1 röst)
Hammarby IF:s Orienteringsförening (1 röst)
Hammarby IF:s Roddförening (1 röst)
Hammarby IF:s Rugbyförening (1 röst)
Hammarby IF:s Skidförening (1 röst)

MEDLEMSFÖRTECKNING 2003 (17 medlemmar)
Hammarby IF:s Bandyförening (4 röster)
Hammarby IF:s Bouleförening (1 röst)
Hammarby IF:s Bowlingförening (1 röst)
Hammarby IF:s Boxningförening (1 röst)
Hammarby IF:s Damfotbollförening (1 röst)
Hammarby IF:s Fotbollförening (4 röster)
Hammarby IF:s Friidrottförening (4 röster)
Hammarby IF:s Goalbollförening (1 röst)
Hammarby IF:s Golfförening (1 röst) (uteslöts)
Hammarby IF:s Handbollförening (1 röst)
Hammarby IF:s Innebandyförening (1 röst)
Hammarby IF:s Ishockeyförening (1 röst)
Hammarby IF:s Orienteringsförening (1 röst)
Hammarby IF:s Roddförening (1 röst)
Hammarby IF:s Rugbyförening (1 röst)
Hammarby IF:s Skidförening (1 röst)
Hammarby IF:s Speedwayförening (1 röst) (ny medlem)
Sällskapet Hammarby-veteranerna (1 röst) (ny medlem)

MEDLEMSFÖRTECKNING 2009 (16 medlemmar)
Hammarby IF:s Bandyförening (1 röst)
Hammarby IF:s Bouleförening (1 röst)
Hammarby IF:s Bowlingförening (1 röst)
Hammarby IF:s Boxningförening (1 röst)
Hammarby IF:s Damfotbollförening (1 röst)
Hammarby IF:s Fotbollförening (1 röst)
Hammarby IF:s Friidrottförening (1 röst)
Hammarby IF:s Goalbollförening (1 röst)
Hammarby IF:s Handbollförening (1 röst)
Hammarby IF:s Innebandyförening (1 röst)
Hammarby IF:s Ishockeyförening (konkursade)
Hammarby IF:s Orienteringsförening (1 röst)
Hammarby IF:s Roddförening (1 röst)
Hammarby IF:s Rugbyförening (1 röst)
Hammarby IF:s Skidförening (1 röst)
Hammarby IF:s Speedwayförening (1 röst)
Sällskapet Hammarby-veteranerna (1 röst)

MEDLEMSFÖRTECKNING 2010 (17 medlemmar)
Hammarby IF:s Bandyförening
Hammarby IF:s Bordtennisförening
Hammarby IF:s Bouleförening
Hammarby IF:s Bowlingförening
Hammarby IF:s Boxningförening
Hammarby IF:s Damfotbollförening
Hammarby IF:s Fotbollförening
Hammarby IF:s Friidrottförening
Hammarby IF:s Goalbollförening
Hammarby IF:s Handbollförening
Hammarby IF:s Innebandyförening
Hammarby IF:s Orienteringsförening
Hammarby IF:s Roddförening
Hammarby IF:s Rugbyförening
Hammarby IF:s Skidförening
Hammarby IF:s Speedwayförening
Sällskapet Hammarby-veteranerna

MEDLEMSFÖRTECKNING 2014 (19 medlemmar)
Hammarby IF:s Armbrytarförening
Hammarby IF:s Bandyförening
Hammarby IF:s Bordtennisförening
Hammarby IF:s Bouleförening
Hammarby IF:s Bowlingförening
Hammarby IF:s Boxningförening
Hammarby IF:s Damfotbollförening
Hammarby IF:s Fotbollförening
Hammarby IF:s Friidrottförening
Hammarby IF:s Goalbollförening
Hammarby IF:s Handbollförening
Hammarby IF:s Innebandyförening
Hammarby IF:s Ishockeyförening
Hammarby IF:s Orienteringsförening
Hammarby IF:s Roddförening
Hammarby IF:s Rugbyförening
Hammarby IF:s Skidförening
Hammarby IF:s Speedwayförening
Sällskapet Hammarby-veteranerna

MEDLEMSFÖRTECKNING 2015+2016 (20 medlemmar)
Hammarby IF:s Armbrytarförening
Hammarby IF:s Bandyförening
Hammarby IF:s Basketförening (ny förening)
Hammarby IF:s Bordtennisförening
Hammarby IF:s Bouleförening
Hammarby IF:s Bowlingförening
Hammarby IF:s Boxningförening
Hammarby IF:s Damfotbollförening
Hammarby IF:s Fotbollförening
Hammarby IF:s Friidrottförening
Hammarby IF:s Goalbollförening
Hammarby IF:s Handbollförening
Hammarby IF:s Innebandyförening
Hammarby IF:s Ishockeyförening
Hammarby IF:s Orienteringsförening
Hammarby IF:s Roddförening
Hammarby IF:s Rugbyförening
Hammarby IF:s Skidförening
Hammarby IF:s Speedwayförening
Sällskapet Hammarby-veteranerna

MEDLEMSFÖRTECKNING 2017-2019 (19 medlemmar, efter att Damfotbollföreningens verksamhet upptagits av Fotbollföreningen)
Hammarby IF:s Armbrytarförening
Hammarby IF:s Bandyförening
Hammarby IF:s Basketförening
Hammarby IF:s Bordtennisförening
Hammarby IF:s Bouleförening
Hammarby IF:s Bowlingförening
Hammarby IF:s Boxningförening
Hammarby IF:s Fotbollförening
Hammarby IF:s Friidrottförening
Hammarby IF:s Goalbollförening
Hammarby IF:s Handbollförening
Hammarby IF:s Innebandyförening
Hammarby IF:s Ishockeyförening
Hammarby IF:s Orienteringsförening
Hammarby IF:s Roddförening
Hammarby IF:s Rugbyförening
Hammarby IF:s Skidförening
Hammarby IF:s Speedwayförening
Sällskapet Hammarby-veteranerna

MEDLEMSFÖRTECKNING 2020- (20 medlemmar)
Hammarby IF:s Armbrytarförening
Hammarby IF:s Bandyförening
Hammarby IF:s Basketförening
Hammarby IF:s Bordtennisförening
Hammarby IF:s Bouleförening
Hammarby IF:s Bowlingförening
Hammarby IF:s Boxningförening
Hammarby IF:s Fotbollförening
Hammarby IF:s Friidrottförening
Hammarby IF:s Goalbollförening
Hammarby IF:s Golfförening (ny medlem)
Hammarby IF:s Handbollförening
Hammarby IF:s Innebandyförening
Hammarby IF:s Ishockeyförening
Hammarby IF:s Orienteringsförening
Hammarby IF:s Roddförening
Hammarby IF:s Rugbyförening
Hammarby IF:s Skidförening
Hammarby IF:s Speedwayförening
Sällskapet Hammarby-veteranerna

Viktiga datum